بخشنامه نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی دولت ابلاغ شد.

بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح ابلاغ شد.

بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح ابلاغ شد که در این بخشنامه آمده است: «بر اساس ماده 15 و بند «ج»‌ ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93، اولا قانون‌گذار مقرراتی راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح وضع کرده که رعایت آن در مقام اجرای محکومیت‌های مالی نهادهای مذکور الزامی است.»

همچنین در بخش دیگری آمده: «در دعاوی مطروحه به ظرفیت نیروهای مسلح که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برابر بند یک ماده 4 قانون تشکیل وزارت دفاع در اجرای وظایف خود از حقوق نیروهای مسلح در مراجع قضایی دفاع می‌کند و وزارتخانه مذکور طرف دعوی نبوده است. صدور اجرائیه و توقیف و برداشت از حساب‌های آن وزارت فاقد وجاهت قانونی است.»

براساس این بخشنامه، دادگاه‌ها و دوائر اجرای احکام در صدور اجرائیه و اقدامات اجرایی موارد مذکور را مورد لحاظ قرار خواند داد.

یک پاسخ

دیدگاه شما