باز پس دادن حساب ایام تصدی وکالت (16)

اگر ثابت شود که وکیل مصلحت موکل خود را در فروش آپارتمان رعایت نکرده و در نتیجه از شرط قانونی و تباتی وکالت تخلف کرده باشد عمل او فضولی و معامله انجام‌ شده باطل است.

رای دیوان

✍️نظر به اینکه ثمن معامله‌های عرفی و غیررسمی معمولاً بیشتر از مبلغ ذکرشده در اسناد رسمی می‌باشد لازم بود دادگاه اولاً با تحقیق کامل از خواهان‌ها و استماع دلایل آن‌ها در این خصوص ، و نیز تحقیق از مطلعین و نویسنده مبایعه‌نامه عادی درصورتی‌که مبایعه‌نامه‌ای در بین بوده معلوم نماید که وکیل خواهان‌ها آپارتمان موضوع دعوی را به چه مبلغی فروخته است. ثانیاً با اخذ نظر کارشناس ارزش واقعی مبیع در زمان معامله را نیز معلوم نماید. این دو نقص در پرونده وجود دارد که باید مرتفع گردد. بدیهی است اگر ثابت شود که وکیل مصلحت موکلین خود را در فروش آپارتمان رعایت نکرده و درنتیجه از شرط قانونی و نباتی وکالت تخلف کرده باشد برابر مواد 667 و 674 و 257 قانون مدنی عمل او فضولی خواهد بود و چون مورد تنفیذ موکلین قرار نگرفته ، همان‌گونه که فقهای محترم نظر داده‌اند معامله انجام‌شده باطل است و درنتیجه احکام معامله باطل بر آن جاری می‌باشد. البته پر واضح است که در معامله‌های باطل فسخ جایی نخواهد داشت. بنا به‌مراتب فرجام‌خواهی وارد است و مستنداً به بند الف ماده 401 ق.آ.د.م دادنامه فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی کامل و اتخاذ تصمیم شایسته شرعی و قانونی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.

▪️شعبه 18 دیوان‌عالی کشور

دیدگاه شما