اعتراض ثالث (8)

دادنامه را بخوانید. تذکر دادرسان دادگاه به شهروندان عادی جالب و درخور درنگ است. لایحه تجدیدنظرخواهی را در اختیار دارم . هر که خواست پیشکش می کنم تا داوری کند تذکر دادرسان به جا است یا نه. در این کشاکش نقد چگونه نوشتن را بیاموزیم. به هر حال همین اندازه که دادرس به جای گفتار شفاهی حرفش را در نوشتار زده ستودنی است تا از فرهنگ گفتاری در علم حقوق فاصله بگیریم و با نوشتن سنجش پذیر و داوری پذیر شویم. چشم به راه نظر شما همکاران هستم.دادنامه از جهت فنی و استدلال حقوقی در بحث شکلی آیین دادرسی مدنی خواندنی است.

دیدگاه شما