اعتراض ثالث (3)

ذینفع و ذی سمت بودن ادارات کل استان ها در پرونده هایی که ادارات شهرستانی طرف دعوی بودند به عنوان معترض ثالث

علی صابری

این پرسش را خدمت استاد مسلم آیین دادرسی مدنی دکتر حسن محسنی پیش نهاده ام شما نیز بخوانید و نظر دهید که آیا در این پرونده اداره اوقاف استان جدا از ماهیت به لحاظ شکلی ذی سمت و ذینفع در اعتراض ثالث محسوب می شود یا خیر؟ و آیا پاسخ مثبت یا منفی قابل تسری ادارات دولتی و نهادهای عمومی هست یا خیر و چرا؟ این دادخواست دستاورد مشاوره خوانده دعوی است که دادنامه صادر شده به نفعش صادر شده

دیدگاه شما