اضافه یا کسر مساحت مبیع (1)

استدلال دادگاه در محکوم‌کردن فروشنده ملک به پرداخت مازاد بهای مورد معامله در شرایطی که متراژ مبیع، کم‌تر از میزان معین‌شده در قرارداد درآمده است:

دریافت مازاد ثمن بر قیمت مبیع توسط فروشنده نوعی دارا شدن غیرعادلانه است ، در عرف معاملات امروزی، خریداران و فروشندگان ملک را بر اساس مساحت معامله می‌کنند.

دیدگاه شما