اسناد حقوق بشری (4)

تشکیک در تابعیت  طفل ( حدود سه ساله ) متولد شده در ایران از مادر ایرانی و پدر منتسب به ایرانی بلحاظ مجهول المکان   و امتناع  اداره ثبت احوال از  صدور شناسنامه برای کودک  و    رای دادگاه نخستین مبنی بر الزام به صدور شناسنامه و تجدیدنظر خواهی اداره ثبت احوال به دادنامه  و رد تجدیدنظر خواهی و تایید دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به استناد اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر و با تاکید بر نظریه دیوان بین المللی دادگستری و تفاسیر عام( General Comment )کمیته حقوق بشر و  کمیته حقوق کودک   در باب تابعیت و  لزوم داشتن سند هویت کودک و  “حق برخورداری از حق “

در این دادنامه برای اولین بار به “حق برخورداری از حق “اشاره شده است.

دیدگاه شما