اسناد حقوق بشری (10)

تأييد رأي دادگاه نخستین، مبنی بر افزایش زمان ملاقات پدر با فرزندان پسر( ۳ساله و ۸ساله ) ، به مدت ۴۸ساعت متوالی( روزهای چهارشنبه تا جمعه هر هفته ) و در مقابل، کاهش زمان ملاقات پدر با فرزندان، به مدت ۲۴ساعت در هفته ( روزهای پنجشنبه تا جمعه ) از سوی شعبه ١٣ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با رعایت مصالح و منافع عالیه اطفال به خصوص پسر ۸ساله به خاطر شروع سال تحصیلی که نظارت مادر بر امور درسی و بهداشتی و نظافتی فرزندان را در این ایام بيشتر می طلبد. در اين دادنامه بر اساس اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک و تفسیر عمومی (  General Comment ) کمیته حقوق کودک استدلال شده است.

دیدگاه شما