ابلاغ ترتیبات اقدامات اجرایی مالیاتی نسبت به اشخاص حقوقی بدهکار توسط معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

یک پاسخ

دیدگاه شما